Regulamin

Niniejszy regulamin zawiera warunki i zakres świadczonych usług przez Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych Online www.RejestrZastawow.info

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy regulamin ustalony przez Kancelarię Prawniczą Radcy Prawnego Grażyny Manickiej-Gołębiewskiej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
b) serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.RejestrZastawow.info, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
c) sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Kancelarię Prawniczą Radcy Prawnego Grażyny Manickiej-Gołębiewskiej pod adresem internetowym https://rejestrzastawow.info;
d) strony – usługodawca i usługobiorca;
e) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – prawo telekomunikacyjne;
f) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;
g) świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
h) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
i) usługodawca – Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Grażyna Manicka-Gołębiewska –z siedzibą w Radzyminie przy ul. Wróblewskiego 92, 05-250, woj. mazowieckie, Polska, NIP: 118-007-61-45 reprezentowanym przez Radcę Prawnego Grażyna Manicka-Gołębiewska

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi elektronicznego pozyskiwania Zaświadczeń o:
 2. wpisie,
 3. braku wpisu podmiotu lub/i przedmiotu,
 4. numerze pozycji oraz
 5. odpisów z Rejestru Zastawów a także
 6. składaniu poprzez Pocztę Polską S.A. w imieniu klientów wniosków o wpis, zmianę wpisu bądź wykreślenia z Rejestru Zastawów.

Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

3. Warunki świadczenia usług.
1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym lub inne urządzenie multimedialne/mobilne z dostępem do Internetu i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);
b) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024×768;
c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest płatne.
5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.rejestrzastawow.info w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.rejestrzastawow.info jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.RejestrZastawow.info, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Zlecenia przyjęte do realizacji w dniu roboczym przed godziną 19.00 zostaną złożone drogą elektroniczną do Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 19.00 zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego.
 7. Z tytułu wykonania usługi Zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie w wysokości podanej w cenniku na stronach Serwisu.
 8. Usługa zostanie zrealizowana po dokonaniu wpłaty na konto Serwisu lub przesłania potwierdzenia przelewu.
 9. Serwis www.RejestrZastawow.info nie odpowiada za:
 10. wydłużony termin realizacji usługi w przypadku problemów technicznych występujących po stronie Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych;
 11. zrealizowanie usługi w oparciu o błędne dane przekazane przez Klienta.
 12. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili elektronicznego wysłania zamówionego przez Klienta dokumentu na wskazany adres elektroniczny w formacie PDF, JPG lub XAdES.
 13. Wysłanie e-maila z dokumentem następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.
 14. Dane osobowe Klienta przekazywane w trakcie składania zlecenia są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu realizacji usługi. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
 15. Złożenie zlecenia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zlecenia i stanowi zawarcie umowy zlecenia pomiędzy Klientem a Serwisem na warunkach określonych w regulaminie.

5. Cookies (ciasteczka)

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.
2. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

6. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
c) dostarczenia towaru niezgodnego z opisem obarczonego defektem technicznym lub zniszczonego.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: info@rejestrzastawow.info.
3. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.
4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego;
b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.
6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 4, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Reklamującego.
7. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Dane osobowe

1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Grażyna Manicka-Gołębiewska, ul. Wróblewskiego 92, 05-250 Radzymin.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego;
b. w przypadku zapisania się na usługę newsletter, wysyłki informacji handlowych na zasadach określonych Regulaminem;
3. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

8. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy.
4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.RejestrZastawow.info przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.RejestrZastawow.info.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;
b) zmian parametrów technicznych serwisu;
c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.
9. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin, po aktualizacji, obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.